Sztuka przpodobania się płci pięknej
wydał i przeciwnikom celibatu, poświęcił
Adam Kiel

1881

Sztuka przpodobania się płci pięknej

Z książki pochodzą:

SŁÓWKO WSTĘPNE,

Jeżeli dla kobiet do zupełnego szczęścia na świecie koniecznemi są pewne zalety, o których wspominaliśmy w dziełku p. t. „Nieomylny sposób wyjścia za mąż"" to tem konieczniejszemi są one dla brzydkiej połowy rodzaju ludzkiego, która mimo wszelkich emancypacyjnych zachcianek płci pięknej do chwili obecnej stanowi rząd świata, stwarza rodzinę, a więc tem samem jest głównym czynnikiem spółeczeństwa. Tylko uczciwa a dobra rodzina daje dobre spółeczeństwo.
Pamiętać o tem winny kobiety nasze, które stoją jako kapłanki przy ołtarzu domowego ogniska.
I pamiętają one niezawodnie przy wyborze towarzysza na pielgrzymkę całego życia.
Żadna kobieta tak umiejętnie odczuć nie potrafi zalety i wady mężczyzny, jak nasza polka.
Wymaga ona nietylko zalet powierzchownych, ale i wewnętrznych.
Sformułowanie właściwie tych zalet jest głó­wnym celem niniejszej książeczki.
Zanim jednak dasz się poznać jako człowiek z charakterem dodatnim, sądzić cię muszą kobiety z twojej powierzchowności, twego zachowania się w towarzystwie, jednem słowem z tych wszystkich faktów, które stanowią o tem czy się podobałeś lub nie, a zatem czy znasz „sztukę przypodobania się płci pięknej.”
Cokolwiek i ktokolwiek mówić może o nie­wolnictwie formy towarzyskiej zawsze to będzie tylko czczym frazesem. Życie potrzebuje formy, formy pięknej, bo samo jest dosyć szpetnem.
Najdziksi nawet mieszkańcy wysp, czują ten konieczny pociąg do formy, i wedle ideału urobio­nego w tym punkcie przez siebie, zachowują ją najściślej.
Czyż my, mianujący się cywilizowanym świa­tem i cywilizowanymi ludźmi, mamy być gorszymi od tatuowanych Papuasów?
„Jak cię widzą, tak Cię piszą“, powiada stare nasze przysłowie, a kobieta patrzeć lepiej umie od wszystkich, zwłaszcza też kobieta, której po­dobać się pragniemy.
Tej ogładzie, temu łatwemu sposobowi podo­bania się, iluż to waszych znajomych zawdzięcza najlepsze żony i największe szczęście.
Otóż książeczka nasza zajmuje się nietylko skreśleniem samych typów ujemnych, ale także i zebraniem koniecznych przepisów towarzyskiego życia, których zachowanie w towarzystwie dam jest koniecznem.
Przedstawiając typy niewieście mówiliśmy do was: oto takie są złe kobiety; bądźcież innemi.
Tutaj przyjęliśmy inną zasadę.
Wskazujemy wam typy ujemne, a jednocze­śnie dodajemy jak zachować się one winny, aby właśnie zyskać to, o co w średnich wiekach na zbrojnych koniach śmieli rycerze kruszyli ko­pie, często nawet tracili życie. Nagrodą ich wtedy za rycerskość była miłość kobiety.
Dziś rycerskie czasy minęły, rycerz damie swojej nie może kopią, ani walką za jej honor dowieść swojego przywiązania i starać się o wza­jemność.
Pierwsze starcia spełniają się nie na polu walki, a w salonie - takie prawidła pojedynkowe przybrały inny charakter, charakter bardziej cy­wilizowany, charakter wieku w jakim żyjemy.
Życie towarzyskie jest polem tej walki, a że życie to ma swoje prawidła, zatem i zachowanie się nasze na tem polu winno być odpowiednie przyjętym zwyczajom i formom.
Tych form towarzyskich jedni nabierają w swojem otoczeniu, w którem wzrośli, inni uczyć się ich muszą i dla tych ostatnich właśnie przezna­czoną jest nasza książka.

facebook    mme   facebook   twitter
             
 Fanpage    Messenger   Grupa handlowa   Twitter

logo 200